top of page

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Članak 1.

Opće odredbe

1.1 Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve usluge i pravne odnose između trgovačkog društva Prijevodi Beti d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kutnjački put 2A (u daljnjem tekstu: „Izvršitelj“), i naručitelja usluga (u daljnjem tekstu: „Klijent“)

1.2 Klijent je svaka fizička ili pravna osoba koja od Izvršitelja naručuje uslugu.

1.3 Usluga je svaka radnja koju Izvršitelj uz naknadu vrši za Klijenta, a pripada domeni predmeta poslovanja društva, tj. djelatnostima registriranima na Trgovačkom sudu i popisanima u izvatku iz sudskog registra.

1.4 Klijent svojom narudžbom usluge prihvaća ove Opće uvjete poslovanja. U slučaju naknadno sklopljenog ugovora između Klijenta i Izvršitelja, njegove će odredbe imati prednost u odnosu na ove Opće uvjete poslovanja.

1.5 Izvršitelj se obvezuje pružati usluge u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

1.6 Izvršitelj zadržava pravo na izmjenu Općih uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave, o čemu će obavijestiti Klijenta ako do izmjena dođe tijekom izvršenja projekta ili trajanja pravnog odnosa s Klijentom.

1.7 Svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja Izvršitelj je ovlašten djelomično ili u cijelosti prenijeti na treću osobu. Osim uz posebno pisano odobrenje Izvršitelja, Klijent nema pravo prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

 

Članak 2.

Prava i obveze

2.1 Na temelju materijala dostavljenog od strane Klijenta, Izvršitelj daje ponudu za prevođenje ili lekturu koju dostavlja Klijentu elektroničkom poštom, poštanskom pošiljkom, drugim oblikom pisane komunikacije, osobno ili usmeno telefonom.

2.2 Ako Klijent Izvršitelju ne dostavi referentni materijal za prevođenje, lekturu, korekturu ili grafičku obradu, Izvršitelj ima pravo odbiti izradu ponude.

2.3 Ako je u mogućnosti, Klijent je dužan na Izvršiteljev zahtjev na raspolaganje staviti referentne materijale, glosare ili literaturu i imenovati stručnu osobu za savjetovanje prilikom prevođenja u pogledu terminologije. Ako Klijent to ne želi ili nema navedene mogućnosti, Izvršitelj će koristiti dostupne izvore koje ocjeni prikladnima.

2.4 Narudžba se smatra prihvaćenom kada Izvršitelj primi Klijentovu izjavu o prihvatu ponude, čime se ujedno potvrđuje narudžba. Klijent ponudu prihvaća u pisanom obliku. Rok za izvršenje posla po ponudi dogovara se istodobno s davanjem ponude. Ako Klijent ponudu ne prihvati istoga dana ili u dogovorenom vremenskom intervalu, točan se rok dogovara na dan prihvata ponude ili na dan uplate avansa, ovisno o tome kako je dogovoreno.

2.5 Putem elektroničke pošte ili drugim načinom pisane komunikacije, Izvršitelj ima pravo bez posebnog obrazloženja otkazati bilo koji ugovor ili narudžbu sklopljenu između Klijenta i Izvršitelja.

2.6 Ako Klijent nakon potvrde ponude zatraži izmjene u prijevodu u odnosu na već dogovorenu narudžbu, Izvršitelj stječe pravo na izmjenu cijene i roka isporuke, kao i pravo da odbije izvršenje predmetne narudžbe, uz pravo na naplatu dotada obavljenog dijela posla po predmetnoj narudžbi.

2.7 Ako Klijent otkaže već prihvaćenu narudžbu, Izvršitelj ima pravo naplatiti izvršeni dio posla i 50 % dogovorenoga iznosa za nezavršeni dio posla za vrijeme rezervirano za izvršenje narudžbe.

 

Članak 3.

Isporuka i rokovi

3.1 Gotovi se prijevodi Klijentu isporučuju elektroničkom poštom, serverskom poveznicom ili nekim drugim elektroničkim oblikom slanja, na memorijskom mediju (vanjska memorija, CD, DVD, memorijski štapić itd.), kurirskom službom ili preuzimanjem u prostorijama Izvršitelja.

3.2 Prijevod se smatra isporučenim u trenutku slanja elektroničke pošte ili preuzimanja na jedan od navedenih načina isporuke definiranih u stavku 3.1 ovog članka.

3.3 Izvršitelj će poštovati dogovorene rokove isporuke prijevoda i prijevod će izraditi u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. Ako dođe do kašnjenja u izradi prijevoda, Izvršitelj je o tome dužan odmah obavijestiti Klijenta. Ako je došlo do kašnjenja u ispunjavanju obveza bez njihove krivnje ili zbog više sile, ni Izvršitelj ni klijent ne snose odgovornost za kašnjenje u ispunjavanju svojih obveza.

 

Članak 4.

 

Cijene i plaćanje

4.1 Cijena koju će Klijent platiti za izvršene usluge dogovara se porukom elektroničke pošte, slanjem ponude ili predračuna i, u iznimnim slučajevima, usmeno. Cijena se formira na temelju složenosti posla i rokova za predmetni posao.

4.2 Izvršitelj od Klijenta ima pravo tražiti plaćanje za ponuđenu uslugu unaprijed, tj. prije isporuke.

4.3 Klijent je dužan, osim ako je drugačije dogovoreno, u cijelosti podmiriti račun u roku od osam radnih dana od dana izdavanja računa za izvršeni prijevod ili druge usluge. U suprotnom, Izvršitelj Klijentu ima pravo zaračunati zakonsku zateznu kamatu u slučaju kašnjenja s plaćanjem po izdanom računu koji Klijent nije platio ili je izvršio samo djelomičnu uplatu. Osim toga, Izvršitelj ima pravo poduzeti sve zakonske mjere za naplatu cjelokupnog potraživanja od Klijenta.

4.4 Klijent je dužan platiti troškove dostave ako od Izvršitelja zatraži isporuku običnom poštom, preporučenom poštom, skeniranje i slanje gotovih prijevoda elektroničkom poštom, kurirskom službom ili donošenje gotovih prijevoda Klijentu.

4.5 Klijent je dužan snositi troškove pohrane gotovih prijevoda na svoj memorijski medij ili u slučaju da zahtijeva više od jedne kopije gotovih prijevoda.

4.6 Izvršitelj ima pravo Klijentu naplatiti dodatne troškove koji mogu nastati tijekom izvršenja naručene usluge.

4.7 Minimalna obračunska jedinica je jedna kartica teksta, a svaka sljedeća započeta kartica prijevoda može se zaračunati kao puna kartica.

4.8 Cijena hitnog prijevoda može se uvećati za 50 % iznosa u odnosu na regularnu cijenu.

Hitan prijevod je svaki prijevod čiju izradu Klijent traži unutar 24 sata od trenutka kada počinje teći rok za izradu prijevoda. Ako Klijent od Izvršitelja zatraži da se u jednom danu prevede više od 7 kartica teksta, to se također smatra hitnim prijevodom.

4.9 U pogledu hitnosti, za uslugu lekture i grafičke obrade primjenjuju se isti vremenski okviri kao i za prijevode u stavku 4.8 ovog članka.

4.10 Izvršitelj Klijentu može odobriti popuste za pojedini projekt, a posebni se popusti mogu iznimno definirati posebnim ugovorom o trajnoj suradnji između Klijenta i Izvršitelja.

 

Članak 5.

 

Jamstva i odgovornosti

5.1 Izvršitelj će Klijentu odgovarati isključivo za štetu ili gubitke koji su izravna i očigledna posljedica neprikladnog postupanja Izvršitelja i to u iznosu koji ni u kojem slučaju nije veći od vrijednosti računa za izvršenu uslugu (bez poreza na dodatnu vrijednost) dogovorenu na temelju prethodno prihvaćene ponudom. Izvršitelj nije odgovoran za bilo koji drugi gubitak ili štetu, npr. za neizravni gubitak, gubitak u poslovanju, posljedični gubitak, izgubljena dobit ili gubitak uzrokovan kašnjenjem.

5.2 U slučaju nejasno napisanog izvornika ili dvosmislenosti u dokumentu poslanom na prevođenje, Izvršitelj je oslobođen od bilo kakve odgovornosti. Osim toga, Izvršitelj nije odgovoran za sadržaj izvornih dokumenata, kao ni za posljedice prevedenog sadržaja izvornih dokumenata koje je Izvršitelju dostavio Klijent.

5.3 Izvršitelj jamči da će usluge koje je ponudio Klijentu izvršiti savjesno, profesionalno, u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima i u dogovorenim rokovima.

5.4 Ako Klijent smatra da isporučena usluga sadrži neku manjkavost, dužan je o tome u najkraćem mogućem roku obavijestiti Izvršitelja pisanim putem, najkasnije u roku od deset dana od isporuke usluge. Izvršitelj će razmotriti prigovor Klijenta, a ako utvrdi da je njegov prigovor osnovan, u najkraćem će mogućem roku o vlastitom trošku ispraviti predmetnu manjkavost.

 

Članak 6.

 

Povjerljivost i prava

6.1 Izvršitelj od trenutka sastavljanja ponude jamči povjerljivost podataka, informacija i čuvanje poslovne tajne vezano uz sve podatke s kojima dođe u doticaj tijekom pružanja usluge prevođenja, lekture ili grafičke obrade.

Izvršitelj će poduzeti sve mjere zaštite podataka koje se mogu poduzeti u razumnoj mjeri.

Potpunu sigurnost informacija Izvršitelj ne može jamčiti jer nijedan prijenos podataka putem interneta nije apsolutno siguran.

6.2 Izvršitelj ostvaruje isključivo autorsko pravo te pravo korištenja dokumentacije i prijevoda koje je izradio tijekom pružanja naručene usluge, sve do podmirenja cjelokupnog dugovanja Klijenta.

 

Članak 7.

 

Sudska nadležnost

Klijent i Izvršitelj obvezuju se sporove rješavati prvenstveno mirnim putem. U suprotnom, za sve je sporove nadležan sud u Zagrebu.

bottom of page